Η εταιρεία ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Κ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ είναι πιστοποιημένη με:

  • το πρότυπο ISO 9001:2008. Σε όλα τα στάδια παραγωγής πραγματοποιούνται ποιοτικοί έλεγχοι, όπως αυτοί καθορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Το πρότυπο EN 1090-1, το οποίο είναι υπεύθυνο για την σήμανση CE των προϊόντων που παράγει. Κάθε προϊόν που φέρει το εν λόγω σήμα δηλώνει ότι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως αυτές εκφράζονται μέσω των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Επίσης η εταιρία μας διαθέτει πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές συμφώνα με τα πρότυπα:

  • EN ISO 15609-1
  • EN 15614
  • EN 9606-1

ISO 9001 QMSCERT

EUROCERT logo