Οι γερανογέφυρες είναι μονού ή διπλού φορέα με ανυψωτική ικανότητα ανάλογη με τις ανάγκες του πελάτη, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του.

Γερανογέφυρες